Ekumeniken bland svenskspråkiga kyrkor och samfund i vårt land är ofta öppenhjärtlig och otvungen. Samarbete finns både på riksnivå och lokalnivå, organiserat och spontant. Här följer några exempel på organiserat ekumeniskt arbete mellan kyrkor och församlingar i Svenskfinland.

Vi tar gärna emot kompletteringar, exempel på och information om lokalekumeniskt samarbete på olika orter i Svenskfinland.

Kristliga radioutskottet
Kristliga radioutskottet (KRU) är ett ekumeniskt samarbetsorgan bestående av representanter för de kyrkor och samfund som medverkar i Rundradions svenskspråkiga andaktsprogram: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan i Finland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa kyrka och Finlands svenska pingstsamfund.
KRU ger bl.a. förslag till fördelning av andaktsprogrammen mellan medlemskyrkorna och -samfunden och verkar som en intressegrupp för kristna lyssnare och tittare samt rådgivande organ för de redaktörer, som ansvarar för de svenskspråkiga andaktsprogrammen.
KRU på webben

Sektionen för finlandssvensk ekumenik vid Ekumeniska Rådet i Finland
Syftet för Sektionen för finlandssvensk ekumenik är att erbjuda ERF:s medlemmar möjlighet till interaktion för att främja ekumenik på svenska och bland finlandssvenska samfund.

Sektionen tillsätts av Ekumeniska Rådets möte. Sektionens mandatperiod är tre år. Sektionens uppgifter är att behandla aktuella ekumeniska frågor ur de svenskspråkiga samfundens och Borgå stifts synvinkel, att koordinera Ansvarsveckans svenskspråkiga verksamhet tillsammans med Stiftsrådet i Borgå stift, att främja den lokala ekumeniken.

För att förverkliga uppgifterna håller sektionen kontakt med Ekumeniska Rådets medlemssamfund och med andra kristna organisationer och föreningar; följer med den aktuella ekumeniska debatten i landet, Norden och internationellt; ordnar enligt behov och möjligheter seminarier, skolning, kurser, möten; upprätthåller fortsatt diskussion via e-post med sektionens medlemmar; ger förslag och tar initiativ i det ekumeniska arbetet samt ger på begäran utlåtande till ERF:s styrelse i frågor som gäller det ekumeniska samarbetet i Svenskfinland.

Uttalanden kan ske i sektionens namn eller sektionen kan bereda ärenden för ekumeniska rådets styrelse eller årsmöte.

Ekumeniska Rådets styrelse fastställer medlemmarna till sektionen utgående från medlemssamfundens förslag.
Mer information hittar du här.

Frikyrklig Samverkan FS
Frikyrklig Samverkan FS rf. som bildades 1936 (då under namnet Finlands Svenska Frikyrkoråd) är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska frikyrkorna. Samarbetet inom FS har utvecklats efterhand och i nuläget är dess mest omfattande verksamhet koordinering av utvecklingsbiståndet för medlemsorganisationerna.

Frikyrklig Samverkan
Frikyrklig Samverkan leds av en styrelse med en till två medlemmar från varje medlemsorganisation. FS:s mest centrala funktion är att samordna och handlägga utvecklingsbiståndet. FS är en partnerorganisation vid Utrikesministeriet. Detta arbete koordineras av Utskottet för biståndsfrågor tillsammans med styrelsen. FS organiserar även katastrofhjälp och uppbyggnad efter katastrofer. Biståndsutskottet består av två ledamöter per medlemsorganisationer samt den personal FS anställt för att sköta utvecklingsbiståndet. FS representerar ca 5400 medlemmar i det svensktalande Finland.
Förutom utvecklingsbiståndet hör till Frikyrklig Samverkans verksamhet bl a att skapa, upprätthålla och utveckla frikyrkligt samarbete; inverka på lagstiftning och dess tillämpning i en för de frikyrkliga gynnsam riktning och gällande positiv inställning till utvecklingssamarbete och invandrarfrågor; anordna möten, konferenser, seminarier bedriva publikationsverksamhet, samarbeta med motsvarande organisationer i hemlandet och i andra länder; stöda Fria Kristliga Folkhögskolan FKF som upprätthålls av Fria Kristliga Folkhögskolföreningen rf.

Humlefestivalen
Humlefestivalen är en kristen musik-, konst- och kulturfestival som hålls i Österbotten. Humlefestivalen anordnades för första gången den 19 juli 1980 under benämningen Humlerock i byn Monäs, Munsala. Festivalen samlar unga och äldre från olika kyrkor och samfund i slutet av sommaren.

Enligt Samuel Svenfelts magistersavhandling, som kommer att publiceras under våren 2011, utgör Humlerock och senare Humlefestivalen den troligtvis äldsta kristna rockmusikfestivalen i Norden.

Läs mera: humle.fi; Svenfelt, Samuel: Humlefestivalen 1980-1994 – en kristen musik- och kulturtradition.

Midvinterveckan
Midvinterveckan är ett ungdomsevenemang som varje nyår samlar unga från olika kyrkor och samfund till inspiration och gemenskap. Arrangör är Föreningen Missionskyrkans Ungdom.
Midvinterveckan på webben

Världsböndagen
Finlands svenska Världsböndagskommittén planerar materialet och arrangerar en ekumenisk gudstjänst på Världsböndagen första fredagen i mars varje år.

Lokalt ekumeniskt samarbete
På många orter möts representanter för de olika församlingarna till bön, samtal och planering. Ett exempel på detta är Kristen Gemenskap i Vasa.

Lämna ett svar