År 2018 inleds en ny programperiod. FS Global planerar 20 projekt för den fyraåriga perioden. 

FS Global planerar projekt både i Afrika, Asien och Sydamerika för perioden 2018 – 2021. Här följer en kort beskrivning av de planerade projekten. Av dessa är de flesta pågående projekt. Nya projekt från år 2018 är Moçambique Livsfrö, Utveckling av utbildning i naturresursförvaltning (Tanzania), Fokus på barnen för ett värdigt liv (Zimbabwe) och Guyana Experthjälp.

Afghanistan, Byutveckling i Lal 

Tillgången till kvalitativ och näringsrik mat ska säkras, dödligheten bland mödrar och spädbarn ska minska och utvecklingskapaciteten på lokal och distriktsnivå ska öka. På sikt ska fattigdomen och utsattheten för befolkningen minska.

Afrika/Asien Ledarutveckling 

I kulturer där ledarskap är mera position än funktion, där teamarbete, transparens och god redovisningspraxis inte är självklara eller välutvecklade, behövs nya perspektiv på ledarskap som öppnar för utveckling även inom ledarna själva. Samarbetspartnern får verktyg att utveckla ledarskapets kapacitet genom att lära sig utvärdera styrkor och svagheter.

Burundi, Antidrogprojekt 

Målet med projektet är att hjälpa drogmissbrukare i Nyanza Lac och Bujumbura i Burundi, med fokus på återvändande flyktingar och särskilt unga sådana, att integreras i samhället. Man har som mål att under perioden hjälpa 160 drogmissbrukare att få utbildning, jobb och goda levnadsförhållanden.

Burundi, Integrering av återvändande flyktingar 

Genom projektet vill man före år 2022 bidra till bättre levnadsförhållanden och ett värdigt liv för 200 familjer (omkring 1 400 personer) inom målgruppen i kommunen Nyanza Lac i provinsen Makamba i södra Burundi, samt att ge 120 ensamstående flickor och kvinnor sömnadsutbildning och handledning.

Etiopien, Certifikatkurs för radio- och tv-producenter 

I projektet erbjuds en utbildning av god kvalitet som leder till att fler medieproducenter har en god grund för sitt arbete både kunskapsmässigt och etiskt. På sikt skapas en positiv förändring i samhället i form av demokratiska processer och opartiska media.

Filippinerna, Lantbruksutveckling och utbildning 

Målsättningen med projektet är hjälpa den lokala samarbetsorganisationen att utvidga sina hjälpprogram till att nå ännu fler människor i marginaliserade grupper, såsom undernärda och outbildade/lågutbildade samt att nå ännu fler lantbrukare och samhällsledare som har brist på kunskap och färdighet.

Guyana Experthjälp 

I Guyana har under många år tillsammans med samarbetsorganisationen byggts ett flertal sociala center med yrkesinriktade kurser, stödundervisning i grundskolans ämnen, dagvård och hälsoundervisning.Med finländsk experthjälp och kompetens kan vi stärka och utveckla befintliga center att bygga relevant och hållbar verksamhet som även stärker civilsamhället.

Guyana, Socialcenter 

Projektets mål är att stöda den lokala samarbetspartnern FGF:s möjligheter att erbjuda yrkesträning, efterskolor och andra sociala stödfunktioner för att hjälpa de utsatta i de aktuella områdena.

Kenya, Yrkesskola i Kiambu, elevinternat 

Projektmålet är att ge skolan inkvarteringsmöjligheter som gör att skolan kan rekrytera elever i ett större område. Behovet finns eftersom ingen annan institution erbjuder samma möjligheter till praktisk utbildning för människor med sämre ekonomiska förutsättningar.

Moçambique, Livsfrö 

Målet är att nå samverkan mellan alla intressenter – representanter för utbildningssektor och andra myndigheter, tredje sektorns organisationer och familjer/byar – för att minska avbrotten i skolgången, för att stärka barn och ungas syn på sig själva och sina möjligheter samt för att minska missbruk och sjukdomar bland unga.

Sydsudan, Skolprojekt 

Projektet ska möjliggöra en grundskoleutbildning av bra kvalitet för barn i grundskoleåldern i projektområdet, främja jämlika möjligheter till skolgång för alla barn och motverka negativa attityder mot utbildning. På sikt fostras ansvarsfulla medborgare och goda ledare som kan förändra samhället så att det blir en bättre plats att bo på.

Tanzania, Främjande av funktionsnedsatta barns rättigheter 

Målet med projektet är att göra det lokala samhället i Kageraregionen i Tanzania medvetet om de rättigheter barn med funktionsnedsättning har och genom attitydförändring bidra till en förbättrad livssituation och välmående för barn med funktionsnedsättning i fattiga familjer.

Tanzania, Habari Maalum College 

Genom relevant media och ledarskapsträning bidrar projektet till förändrade samhällen och hållbar utveckling i östra och centrala Afrika. Habari Maalum Colleges byggnader och personal utvecklas så att skolan ska kunna träna fler studerande.

Tanzania Kibreli, stödprogram för synskadade 

Projektet ska ge synskadade bättre levnadsförhållanden och hjälpa dem att bli av med beroende, stigmatisering och diskriminering och istället hjälpa dem att kräva sina rättigheter. Man vill möta de synskadades behov genom att sprida kunskap och medvetenhet bland dem och deras anhöriga samt i samhället.

Tanzania, skolan New Life Academy 

Projektets mål är att genom att ge möjligheter till utbildning, motverka och utrota fattigdomen i byn Olosiva med omgivning och skapa förutsättningar för en bättre framtid för fattiga, föräldralösa och marginaliserade barn.

Tanzania, Utveckling av utbildning i naturresursförvaltning 

Utbildningen ska ge de utexaminerade bättre möjligheter till goda levnadsförhållanden.

Utbildningen på universitetsnivå i hållbar naturresurs-förvaltning ska på sikt ge arbetsmarknaden i Tanzania experter med kompetens att lösa samhällsproblem inom området.

Tanzania, Gatubarn i Dodoma 

Projektet ska göra föräldralösa barn och gatubarns problem, erfarenhet, behov och önskemål kända i samhället så att samhället i sin tur kan ta ansvar för barnen och möta deras behov gällande bland annat mat, kläder och boende.

Tanzania, Miljöundervisningsprojekt / Maria Holmberg 

Projektet ska minska fattigdomen med hjälp av undervisning om hur man sköter skogarna, planterar träd samt övrig undervisning i miljöfrågor. Man använder ”low-cost, low-tech”-metoder som den vanliga bybon begriper och ser nyttan med.

Zimbabwe, Home of Hope utbyggnad 

Det projekt som inleddes under perioden 2015–2017 ska avslutas. Barnhemmet Home of Hope ska förändras och få familjeliknande enheter med en vårdare per sex till tio barn. Familjerna ska stödjas i egen matproduktion och driften ska bli billigare bland annat genom borrbrunn och en solenergi- och biogasanläggning.

Zimbabwe, Fokus på barnen för ett värdigt liv 

Strukturer för aktiviteter skapas och gör barnhemmet Hoppets Hem självförsörjande. Barnhemsbarnen och de hörselskadade barnen får färdigheter som ger dem möjlighet att bli självförsörjande på längre sikt.

Många av skolbarnen bland massajerna bor i sådana här lerhyddor. Foto: Bjarne Rönnqvist