Frikyrklig Samverkan FS r.f. (FS) är ett samarbetsorgan för sex frikyrkliga organisationer i Svenskfinland. Fyra av medlemsorganisationerna har de senaste åren låtit koordinera sitt internationella utvecklingssamarbete via FS, ett samarbete som benämns FS Global.

FS Global jobbar med att ”från gräsrot till gräsrot” långsiktigt hjälpa de fattigaste och mest sårbara människorna i vår värld till ett värdigt liv. De mänskliga rättigheterna ligger som grund för FS Globals verksamhet och vår utgångspunkt är att ge alla människor jämlika chanser till ett fullvärdigt liv. FS Global betonar speciellt betydelsen av att möjliggöra för våra partners att själva implementera och ta ansvar för verksamheten, att känna ett ägarskap genom hela projektcykeln, från idé till verklighet.

Genom en rättvis, jämlik och kvalitativ utbildning vill FS Global bidra till minskad fattigdom och en mer rättvis värld. FS Global fokuserar på att erbjuda rättvis utbildning där även flickor och personer med funktionsnedsättning inkluderas, samt att arbeta för en bättre folkhälsa, med speciellt fokus på mödrar och barn. Vår organisation har fått statsstöd för sin hjälpverksamhet sedan 1974 och har med Utrikesministeriet (UM) sedan 1995 haft ett ramavtal, vilket i slutet av år 2003 omförhandlades till ett partnerskapsavtal.

I början av år 2018 kom det slutliga beskedet om att utrikesministeriet inte längre beviljade understöd för FS Globals program för utvecklingssamarbete. Istället beviljades en så kallad brofinansiering för 2018 – 2019, som i praktiken innebar en nedtrappning av statsstödet till FS Globals projekt och att FS Global under perioden avslutade de statsfinansierade projekten inom ramen för programmet.

Beskedet innebar samtidigt slutet på FS Globals arbete i dess nuvarande form FS Global beslöt att under 2018 inleda nedkörningen av programmet och under 2019 gjordes den avslutande rapporteringen av programmet.

Utrikesministeriet uppmanade FS att ansöka om projektunderstöd i framtiden, vilket också gjordes. Som ett resultat av det beviljades FS Global stöd för ett projekt för 2019 – 2020, FSPM:s projekt i Burundi: ”Prevention av drogmissbruk och människohandel”.

FS Global har dock inte minskat sina egna ambitioner att göra en skillnad för de mest utsatta. Utmaningarna inspirerar FS Global och dess samarbetspartner att hitta nya innovativa och kreativa lösningar för att kunna göra en skillnad.