Frikyrkosamarbete i förändring

Förändring är det enda konstanta. Den slutsatsen är naturlig när vi ser tillbaka på 80 år av frikyrkligt samarbete genom Frikyrklig Samverkan FS. FS som alltså fyller 80 år i år grundades 1936 som Finlands svenska frikyrkoråd, en samarbetsorganisation för tre finlandssvenska frikyrkosamfund., Baptistmissionen, Metodistkyrkan och Missionsförbundet. Pingströrelsen anslöt sig till rådet 1959. Senare blev Adventkyrkan och Frälsningsarmén medlemmar i FS, medan Martyrkyrkans vänner bjudits in som partner i utvecklingssamarbetet.

FS har genom åren förändrats i takt med nya behov och verksamhetsmöjligheter. Detsamma gäller idag. Därför är det följdriktigt att FS:s styrelse beslutat utreda på vilket sätt FS:s strukturer och arbetssätt svarar mot dagens behov.
FS bevakade från början samhällsfrågor och lagstiftning som berörde frikyrkliga. FS främjade också medlemssamfundens inbördes relationer genom konferenser och pastorsmöten och kontakter till evangelisk-lutherska kyrkan. Många av de strävanden som FS arbetat för har uppnåtts.

FS deltog i det ekumeniska arbetet för en rättvisare religionsfrihetslag, som antogs 2003. Lagen ledde bland annat till att frikyrkliga religionslärare fick rätt att undervisa i religion utan dispens och att frikyrkosamfunden fick ta emot statsbidrag.
Frikyrkornas synlighet i radio var tidigt en prioritet hos. Idag deltar frikyrkorna i Kristliga radioutskottets arbete och frikyrkliga gudstjänster och andaktstalare har en etablerad plats i mediernas andaktsprogram.

FS fredsarbete har främst märkts i strävan att kunna anställa civiltjänstgörare, en möjlighet som flera frikyrkoförsamlingar använt sig av under åren.

FS arbete för inbördes gemenskap har resulterat i gemensamma konferenser och pastorsmöten. FS representanter tog initiativ till grundandet av en svenskspråkig sektion inom Ekumeniska Rådet i Finland, vilket också bidrog till att frikyrkorna stärkte sitt medlemskap i ERF. Numera ordnas också årliga överläggningar med de finskspråkiga frikyrkorna och evangelisk-lutherska kyrkan.
Samarbetet inom FS har dock inte lett till mera långtgående samarbete, som gemensam tidning eller ett gemensamt frikyrkosamfund.

Det som grundarna av FS knappast kunde drömma om var att frikyrkorna en dag skulle ha ett gemensamt utvecklingssamarbete med i huvudsak statlig finansiering. Detta arbete som i början kallades Frikyrkan Hjälper, numera FS Global, har gjort att frikyrkorna kunnat satsa på byggande, hälsa och utbildning bland annat i de länder där man från tidigare bedrivit missionsarbete.

Med denna framgångshistoria i färskt minne ger jubileumsåret goda möjligheter att utvärdera FS arbete och staka ut riktlinjerna för framtiden, vilket styrelsen också börjat göra.

Också idag ställs det frikyrkliga samarbetet inför nya utmaningar och möjligheter, inte minst med tanke på de stora förändringar som sker inom utvecklingssamarbetet och de utmaningar som möter frivilligorganisationerna i det civila samhället. Därför är det viktigt för FS och dess medlemssamfund att kartlägga de gemensamma behoven för att se hur samarbetet bäst kan utformas i framtiden.

FS:s styrelse har identifierat fyra kärnområden för FS framtida arbete:
1) Utvecklingssamarbete (bistånd)
2) Ekumenik: Medlemssamfundens inbördes relationer och Relationerna till övriga kyrkor och samfund
3) Gemensam verksamhet (möte, gemenskap, ledarskap, fortbildning, ungdom mm.)
4) Bevakning av samhällsfrågor
Hur arbetet med dessa kärnfrågor kommer att se ut i framtiden är något som FS styrelse jobbar med under våren. Ett mera konkret förslag presenteras vid FS höstmöte som hålls den 1 juni i Sionkyrkan i Vasa.

Jani Edström

Lämna ett svar