Utredningen Religionsfrihet och utrikespolitik – rekommendationer för Finland publicerades den 28 augusti. FN:s specialsändebud i religionsfrihetsfrågor Heiner Bielefeldt medverkar vid tillfället. Utredningen har gjorts av Anna Hyvärinen vid Ekumeniska Rådet i Finland med experthjälp från Katri Leino-Nzau, Finska Missionssällskapet.

Katri Leino-Nzau och Katri Hyvärinen, författarna till "Religionsfrihet och utrikespolitik - rekommendationer för Finland".
Katri Leino-Nzau och Katri Hyvärinen är författarna till ”Religionsfrihet och utrikespolitik – rekommendationer för Finland”.

Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till religions- och övertygelsefrihet. Ändå lever 75 procent av jordens befolkning i länder där religionsfriheten begränsas eller kränks, ofta med katastrofala följder för de drabbade.

Religionsfrihetens roll i bistånds- och utrikespolitiken har inte fått stor uppmärksamhet i Finland. Beslutsfattare och myndigheter saknar kunskap i frågor som berör religionsfrihet, särskilt ur ett bistånds- och människorättsperspektiv.

Det här framgår i en utredning gjord av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF). I utredningen uppmuntrar arbetsgruppen aktörerna inom Finlands utrikespolitik att aktivt och modigt engagera sig för att främja religionsfriheten. Arbetsgruppen föreslår att man gör upp en strategi om religionsfriheten och att den kopplas samman till övriga mål i utrikespolitiken.

Som rådgivande organ har fungerat Fida International, Finska Missionsrådet, Evangeliska Alliansen i Finland, World Vision, Stefanusmissionen och Frikyrklig Samverkan FS rf.

Religionsfrihet är en människorättsfråga
Finlands försiktiga hållning till religionsfrihet marginaliserar allvarliga människorättsproblem, som kräver ett proaktivt ingripande för att de ska kunna lösas.

”I stället för att enbart respektera religioner bör Finland i fråga om religionsfrihet bli en initiativtagare i det internationella samfundet”, uppmanar Ekumeniska Rådet.

Heiner Bielefeldt framhöll att en stat som försvarar mänskliga rättigheter men inte verkställer religionsfrihet förlorar sin trovärdighet.

Långsiktig planering

Cirka hundra personer samlades under seminariet.
Cirka hundra personer samlades under seminariet.


Den aktuella utredningen utmanar aktörerna inom Finlands utrikespolitik att aktivt arbeta för att stärka religionsfriheten. I utredningen presenteras några principer om religionsfrihet som bör beaktas bättre och implementeras i Finlands utrikespolitik.

För att främja religionsfrihet rekommenderas också att varje stat ställer upp konkreta målsättningar och följer upp dessa. Nya pilotprojekt och lokala projekt är en av nycklarna till religionsfrihet i praktiken. Samarbete med andra länder är också viktigt. Länder som hittills lyckats väl med religionsfrihet är Holland, Sverige, England, USA och Kanada.

Människorättsexpert Katri Leino-Nzau, Finska Missionssällskapet, framhåller att Finland har störst påverkningsmöjligheter om man samarbetar med andra stater och lobbar för religionsfrihet genom EU.

Ordförande för Martyrkyrkans Vänner, Johan Candelin, var en av de hundra åhörarna vid seminariet. Han efterlyser också större sakkunskap inom EU i frågor som rör religionsfrihet i länder där religionsfriheten begränsas eller kränks.

Läs hela utredningen här: Religionsfrihet_och_utrikespolitik

Tilläggsuppgifter:
Anna Hyvärinen, Finlands Ekumeniska råd, tfn. 040 734 3754, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Katri Leino-Nzau, Finska Missionssällskapet, tfn. 020 7127 397, katri.leino-nzau@suomenlahetysseura.fi

Text: Ekumeniska rådet i Finland/Kyrklig Tidningstjänst/Finska Missionssällskapet
Foto: Joanna Lindén-Montes

Lämna ett svar