Mötet väckte tankar och diskussion kring frikyrkans roll i ett förändrat samhälle. Bokslutet för år 2012 visade att FS:s medlemsorganisationer kunnat förmedla mer medel än planerat till biståndsprojekten, vilket är positivt med tanke på de utmaningar som fanns under året.

Kjell Blomberg inledde FS vårmöte med en andakt.
Kjell Blomberg inledde FS vårmöte med en andakt.

Frikyrklig Samverkans (FS) vårmöte ordnas i år i Vasa där Vasa Baptistkyrka stod för värdskapet. Församlingens pastor och föreståndare Kjell Blomberg inledde mötet med en kort andakt. Musiken stod FS:s ordförande Jan Edström för. Blomberg nämnde att det finns en debatt om att missionen blivit alltför praktisk istället för andlig. Han konstaterade dock att kristna är kallade att vara kristusbrev i samhället och visa hurudan Jesus är.
– Det gör vi genom frikyrkorna i vårt arbete, bara vår uppfinningsrikedom sätter gränser, sa Blomberg.

Jan Edströms inledde sitt anförande i början av mötet med att ställa några frågor om framtidens kyrka, bland annat: Hur påverkas kyrkor och församlingar av förändringar i samhället, ökad individualism och förändrad värdegrund? Vad är frikyrkornas roll i ett förändrat andligt landskap?

Uppslutningen till mötet var god, ombud från fem av sex medlemsorganisationer deltog.
Uppslutningen till mötet var god, ombud från fem av sex medlemsorganisationer deltog.

Edström nämnde den dystra statistik som Evangelisk-lutherska kyrkans fyraårsberättelse presenterar. Medlemsantalet i kyrkorna har gått ner de senaste åren och statistiken för det personliga andliga engagemanget visar också en nedåtgående trend. Patrik Hagman menar i sin bok Efter folkkyrkan – En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället, att alla kyrkor har en ny utmaning i dagens samhälle som rör sig mot en efterkristen tid. För folkkyrkor kan det vara omvälvande att förlora sitt inflytande medan det för mindre samfund är ett normalt tillstånd. Just därför kan de små samfunden spela en betydelsefull roll i diskussionerna kring kyrkans framtid i ett efterkristet samhälle.

FS:s ordförande Jan Edström höll ett inledande anförande om frikyrkans roll i ett förändrat samhälle.
FS:s ordförande Jan Edström höll ett inledande anförande om frikyrkans roll i ett förändrat samhälle.

Under mötet kunde FS:s verksamhetsberättelse 2012 godkännas. (Verksamhetsberättelsen finns att ladda ner här.)

FS:s biståndsledare Gabriel Grönroos föredrog om bokslutet för år 2012.
– Ekonomiskt sett började året i moll men slutade i dur, sa Grönroos och syftade på utmaningen med att kanalisera mer av de pengar från utrikesministeriet som blivit kvar från tidigare år till biståndsprojekten, en fråga som präglat många diskussioner och möten under året. Det slutade med att FS kunde förmedla cirka 300 000 euro mer av oanvända UM-medel än planerat. Den totala projektramen för biståndsarbetet år 2012 blev därför drygt 2,4 miljoner euro, inklusive den egna insamlingen genom medlemsorganisationerna på drygt 400 000 euro.

Ombud från alla utom en medlemsorganisation hade möjlighet att närvara under mötet, sammanlagt var 31 ombud samt FS personal på plats.

Text och bild: Laila Saleh

Lämna ett svar