I år var det Betaniakyrkan i Jakobstad som stod som värd när FS bjöd in till vårmöte 14 juni. Mötet samlade delegater från alla FS:s medlemsorganisationer.
Peter Sundqvist, pastor i Betaniakyrkan, inledde med en andakt och hälsade välkommen. FS:s ordförande Jan Edström fungerade som mötesordförande och öppnade mötet med några väl valda ord om frikyrkans roll och funktion i samhället och i våra liv (anförandet finns att läsa i ordförandebloggen här på hemsidan).
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jan Edström och Gabriel Grönroos. Det konstaterades att verksamhetsåret 2011 präglades av stora förändringar i personalsammansättningen och av planering inför FS:s framtid. I övrigt fortsatte FS sitt arbete med biståndsarbete i samarbete med Utrikesministeriet (UM) samt med ekumenik och samhällsfrågor. Genom partnerskapsavtalet med UM har kontroller och evalueringar av FS:s biståndsprojekt genomförts mer frekvent. Under mötet konstaterades att det finns tillräckligt med medel för att både utvidga redan existerande projekt och starta nya.
Ruth Bertlin föredrog om FS:s bokslut för år 2011 samt läste upp revisorns utlåtande. Bokslutet kunde fastställas under mötet.
Samma medlemmar som tidigare suttit i ledningsgruppen för Frikyrkan Hjälper valdes som medlemmar i Biståndsutskottet. En diskussion fördes om Biståndsutskottets instruktioner, speciellt angående ordförandeskapet. Diskussionen ledde fram till beslutet att styrelsen utser ordförande för Biståndsutskottet. Detta efter att ha tagit i beaktande övriga ledande posters representanters samfundstillhörighet för att uppnå en lämplig fördelning mellan MO.
Vårmötet gav möjlighet att träffa både nya och redan kända ansikten. Dagen fylldes av en positiv anda och vi ser nu fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete. Det finns utmaningar men det finns också många möjligheter att utveckla arbetet.

Lämna ett svar