18 september 2015

Frikyrklig Samverkans uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar
Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land.

De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljoner syriska flyktingar. EU-länderna har inte nått enighet om hur man ska hantera inströmningen av nya flyktingar. En del länder bygger stängsel och sätter in polis mot utmattade flyktingar, andra länder försöker hålla sina gränser öppna. Inte heller de nordiska länderna har en enig linje i frågan. Detta har bland annat lett till att Finland blivit målet för flyktingar som kommer via Sverige.

I vårt land har nedlagda flyktingmottagningar öppnats på nytt och myndigheterna vädjar till både kommunala och kyrkliga instanser att se över vilka utrymmen som kan upplåtas för flyktingar och asylsökare. På många mindre orter har invånarantalet stigit med många procent under bara några veckor.

Hur bemöta flyktingar?

Många av oss reagerar på flyktingströmmen med oro och rädsla. Det är förståeligt och FS delar oron inför den stora flyktingströmmen till Europa och svårigheten att överblicka de framtida konsekvenserna av detta.
Andra försöker hjälpa på olika sätt, både med materiell hjälp och genom att finnas till hands för samtal och möten. Vårt lands restriktiva flyktingpolitik har fått ge efter för medborgarnas och de goda krafternas villighet att hjälpa de nödställda. På många orter gör kyrkor och församlingar gemensam sak med Röda Korset, och lokala nätverk växer fram efter de behov som finns.

FS uppmanar sina medlemssamfund, deras församlingar och enskilda medlemmar att hjälpa till med det de kan, utan hänsyn till personers etniska eller religiösa bakgrund. Jesus var själv flykting och hans familj levde den första tiden under hot. Som Jesu efterföljare är vi kallade att hjälpa, det vi gör och lämnar ogjort har betydelse både för andra och för oss själva.

Främlingsfientlig propaganda

På internet och Facebook delas flyktingfientliga texter och manipulerade fotografier sammanställda av främlingsfientliga grupper kritiklöst, också av troende kristna. Konspirationsteorier och hotbilder målas upp och många känner sig otrygga på grund av detta. Islam ses som ett hot och muslimer betraktas som potentiella terrorister. Så får det inte och behöver inte vara. Istället behöver vi tillsammans reflektera över vad det är som ger upphov till oro och rädsla och vad vi kan göra för att komma till rätta med osäkerheten. Vi kan få vara med och skapa mötesplatser mellan människor av olika tro och kultur och på så sätt minska fördomar och öka samförstånd.

FS uppmanar alla att ta reda på fakta och vederlägga de främlingsfientliga uppgifter som cirkulerar i sociala medier. Som kristna får vi inte kompromissa med kärleken till vår nästa. Som medborgare i en demokratisk rättsstat bör vi ständigt betona de mänskliga och medborgerliga rättigheter som talar om alla människors lika värde, rätt till fred, liv och hälsa oberoende av etnicitet, geografiskt ursprung, kultur eller religion.

FS har tidigare tillsammans med Finlands övriga kyrkoledare vädjat för upprätthållande av biståndet och beredskap att hjälpa människor i nöd. Detta får vi nu omsätta i praktiken. Därför uppmanar vi våra församlingar att kontakta de lokala socialbyråer, Finlands Röda Kors lokalavdelningar eller andra hjälporganisationer för att reda ut vad som kan göras tillsammans.
Församlingar kan kanske erbjuda utrymmen för nödinkvartering och social verksamhet. I församlingen finns ofta människor med specialkompetens att möta människor. Där finns också frivilliga som kan hjälpa lokalt. Församlingarna behöver också förbereda sig på att behovet av hjälp kan öka ifall flyktingar får avslag på sin asylansökan.

Låt oss minnas och leva efter Jesu ord: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig (Matt 25:40).

Frikyrklig Samverkan FS rf
Styrelsen

Lämna ett svar