Statsminister Juha Sipilä

Finlands svenska frikyrkor samlade till vårmöte i Vasa vill tillönska Dig och den nya regeringen Guds rika välsignelse både i det personliga livet och i arbetet för vårt gemensamma fosterland.

Samtidigt är vi oroade över de sparbeslut som gjorts som på sikt riskerar leda till en ökad marginalisering av redan utsatta människor och grupper.

Som den enda svenskspråkiga biståndsorganisationen med partnerskapsavtal med Utrikesministeriet är vi djupt oroade över de planerade nedskärningarna i vårt lands internationella bistånd. Nedskärningarna går tvärt emot det faktum att över 80 procent av finländarna stöder biståndet i dess nuvarande form. De rimmar också illa med regeringspartiernas tidigare uttalanden att hjälpa flyktingar i deras hemländer. De fjärmar också vårt land ytterligare från FN:s målsättningar att avsätta 0,7 procent av BNP för internationellt bistånd.

Som kristen samarbets- och biståndsorganisation vädjar vi till Dig och de samarbetsparter inom regeringen som företräder kristna värderingar att i detta läge beakta de kristna grundvärderingar som tar sig uttryck i kärleken till nästan. Kärleken till våra medmänniskor har i den kristna traditionen tagit sig uttryck i gästfrihet, generositet och omsorg om de mest utsatta. I dagligt tal brukar vi kalla dessa asylrätt, socialt ansvar och internationellt bistånd.

Vi vädjar till den nya regeringen att den ska fortsätta att bygga på de kristna värderingar som välkomnar främlingen, tar ansvar för de svaga och hjälper utsatta medmänniskor i andra delar av världen.

Frikyrklig Samverkan FS rf

Vasa den 11 juni 2015

Jan Edström, ordförande                                                                  Oskar Sjöberg, biståndsledare

Lämna ett svar