Föreningen Frikyrklig Samverkan FS rf:s höstmöte hålls den 20 november kl 18 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Vid mötet förrättas val av ordförande och ny biståndsledare utses.

Ur stadgarna: Föreningen håller årligen ett (1) höstmöte, som hålls senast inom november månad på plats och tid som styrelsen beslutar. Styrelsen skall senast trettio (30) dagar före höstmötet genom brev till varje medlemsorganisation sända kallelse till höstmötet och därtill i god tid före mötet informera i medlemmarnas tidningsorgan om mötet.

Uppslutningen till mötet var god, ombud från fem av sex medlemsorganisationer deltog.
Bild från FS vårmöte 2013.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
– val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare
– mötets laglighet och beslutförhet konstateras
– föredragningslistan för mötet godkännes
– val av ordförande vartannat år
– beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och lika antal ersättare för följande år
– val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och lika antal ersättare istället för dem som är i tur att avgå
– val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, varav minst en (1) ska vara GRM eller CGR, eller ett (1) revisionssamfund och en (1) revisorssuppleant
– val av övriga funktionärer och arbetsgrupper
– beslut om medlemsavgiftens storlek
– styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året fastställes
– styrelsens förslag till budget för det kommande året fastställes
– övriga ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem som minst sextio (60) dagar före höstmötet skriftligen inlämnats till styrelsen och som ingått i möteskallelsen
– övriga ärenden som väcks i mötet och om de är av sådan art att beslut inte kan göras i mötet kan mötet besluta att de hänskjuts till styrelsen för beslut eller för beredning inför kommande föreningsmöte.

Välkomna!

Lämna ett svar