Projektsida_Miljöprojekt_MHBakgrund
De flesta tanzanier är beroende av jordbruk och jordbruket är beroende av ett lämpligt klimat med tillräckligt med regn i rätt tid. I takt med att befolkningen växt så har också behovet av odlingsmark och snabba pengar ökat vilket har lett till miljöförstöring i form av erosion och avskogning. Miljöförstöringen leder till klimatförändringar som orsakar långa tider av torka eller kraftiga regnfall under en kort period och stora förluster i skörden. Det finns ett behov av både teoretisk och praktisk undervisning om miljö eftersom människor inte vet om att det de gör förströr deras chans till ett gott liv.

Mål
Målet för projektperioden är att nå 100 byar i 15 regioner med undervisning om hur man sköter skogarna, planterar träd m.m, och på så sätt minska fattigdomen. Utbilda lokala miljökonsulter för att sprida verksamheten och kunskapen ytterligare.

Människor medvetandegörs om hur de kan påverka miljön
En finländsk konsult sänds ut för att tillsammans med lokala instruktörer besöka nya platser där miljövård behövs. Där kommer man att hålla miljöseminarier med byborna genom vilka de lär sig att ta hand om miljön och att plantera träd. Under perioden kommer man att fokusera på bevarandet av miljön och skogsbruk på större områden såsom hela byar eller stora skogsområden som egentligen är skogsreservat men där skogen huggs ner av människor som inte vet vad de gör. Den lokala samarbetspartnerns har bett konsulten att utveckla skogsbruket på ett 1315 stort område i Ruo Lindi vilket hon kommer att fortsätta arbeta med under perioden. Konsulten sänds ut för åren 2016 – 2017. Under 2015 pågår verksamheten med lokala instruktörer som utbildats under tidigare finansieringsperiod inom samma projekt.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 0€
2016: 12.000€
2017: 12.000€

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska Pingstmission r.f.
Projektets namn: Miljöprojekt / M.H
Projektplats: Tanzania
År projektet initierades: 2010
Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Personalbistånd administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]