Projektsida_KibreliBakgrund
För en synskadad person är livet inte alltid så lätt i Tanzania. Många blir undangömda och kan inte vara en del av samhället på samma sätt som andra. Många är fattiga eftersom de ofta inte får arbete. Genom projektet som pågått sedan 2009 har man tillsammans med målgruppen identifierat några områden som synskadade fortfarande upplever som problem och som visar att projektet fortfarande behövs: utbredd analfabetism och fattigdom, brist på stöd från släktingar, avsaknaden av hjälpmedel för inlärning samt otillräcklig kunskap om synskadades rättigheter.

Mål
Målet med projektet är att ge synskadade bättre levnadsförhållanden och hjälpa dem att bli av med beroende, stigmatisering och diskriminering, och istället hjälpa dem att kräva sina rättigheter. Man vill möta de synskadades behov genom att sprida kunskap och medvetenhet bland dem och deras anhöriga samt i samhället.

Seminarier och resurscenter
Genom projektet kommer man att arrangera sex seminarier per år för synskadade om entreprenörskap, HIV/Aids, läs- och skrivkunskap m.m. Vid varje seminarium kommer ca 50 personer delta. Man kommer att fortsätta etablera ett nätverk i landet bestående av 10 resurscenter som kan hjälpa synskadade i sin egen region med bland annat läs- och skrivundervisning. Projektet kommer att producera och distribuera Braille böcker (litteratur för synskadade) till synskadade personer.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 50.000€
2016: 50.000€
2017: 50.000€

Organisationens svenska namn: Finlands svenska Pingstmission
Projektets namn: Kibreli, stödprogram för synskadade / Kibreli Capacity Strengthening Project (KCSP)
Projektplats: Ngaramtoni, Arusha, Tanzania
År projektet initierades: 2009
Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]