En klass elever på IT utbildningen får undervisning i datasalen.Bakgrund
Skolan Quest College har tidigare fått understöd för att skolan ska kunna bli självgående, vilket den nu är. Med inkomsterna från betalande studerande kan skolans ordinarie driftskostnader täckas. Skolans ekonomi är ändå inte ännu så stark att det finns utrymme för stipendier. Behovet av att under en kortare övergångstid stöda de funktionshindrade studerande på skolan identifierades och därför planerades projektet. Många funktionshindrade i Laos lider av hopplöshet eller pessimism eftersom de ofta är fattiga och eftersom samhället inte möter deras behov. De blir ofta helt beroende av hjälp från sina familjer. Deras möjlighet till yrkesutbildning är därför mycket begränsad. Möjligheten att genom stipendier få hjälp med studiekostnaderna ger dem en väg till självförsörjning och minskat beroende av andras välvilja.

Mål
Målet för projektet är att stärka funktionshindrades situation i samhället i Laos genom att erbjuda dem utbildning och yrkeskunskap, så att de lättare kan få jobb och kunna försörja sig själva, samt att minska på fattigdomen bland målgruppen och deras familjer. I skolans vision har hela tiden funnits avsikten att ge utbildning åt handikappade och när skolans ekonomi ytterligare stärkts kommer man att kunna finansiera stipendierna genom den lokala ekonomin.
 
Aktiviteter
Genom projektet erbjuds stipendier till funktionshindrade så att de kan gå IT-utbildningen på Quest College och bo i närheten av skolan. Efter utbildningen har de mycket lättare att få jobb och även möjlighet att starta ett eget företag. 2015 kommer 20 – 30 studerande med funktionshinder att inleda sina 3-åriga studier vid Quest College.
Budget till fält åren 2015-2017
2015: 31.000€
2016: 31.000€
2017: 31.000€
Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska Pingstmission r.f.
Projektets namn: IT-utbildning för funktionshindrade / Scholarship Grant for Education of the People with Disabilities
Projektplats: Vientiane, Laos
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: Foundation for People with DisabilitiesEtt biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’19’]