BakgrundKenya internat 3
Under åren 2005-2010 uppfördes och startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska resurser att ge dem en vidareutbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och goda resultat har uppvisats, både ifråga om placering på arbetsmarknaden och inom privatföretagarbranschen. Ett problem är emellertid rekryteringen, eftersom skola saknar internat. Endast en rekrytering inom en radie på 10 km kan komma ifråga, eftersom transporter (ekonomi) och tid begränsar elever med längre skolväg. En större volym i elevmängden påverkar samtidigt skolans självförsörjning genom små men välbehövliga skolavgifter. De administrativa kostnaderna sjunker då också per elev. Yrkesskolan har funktioner som inte ännu fullt ut tagits i bruk p.g.a. att de kräver större volym. Sådana är t.ex. matsalen, caféet och utställningsrummet (för egen produktion).

Mål
Projektmålet är att ge skolan inkvarteringsfaciliteter som möjliggör rekrytering på större område. Behovet finns eftersom ingen annan institution erbjuder samma möjligheter till praktisk utbildning för människor med sämre ekonomiska förutsättningar.
Internatsbygge
Ett internat uppförs på den mark som redan inför det förra projektet anskaffades för yrkesskolan. Infrastrukturen för såväl vatten och avlopp som el finns redan tillgänglig på området.Budget till fält åren 2015-2017
2015: 51.000€
2016: 52.000€
2017:  52.000€ (med undantag av ytterligare nedskärningar)Organisationens svenska namn: Finlands svenska Metodistkyrka
Projektets namn: Word of Faith Community College
Projektplats: Kiambu, Kenya
År projektet initierades: 2013
Lokal samarbetspartner: Word of Faith Church, Kiambu

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Metodistkyrka med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’10’]