Afghanistan_projektsidan_By som fått utvecklingshjälpBakgrund
Distriktet Lal-wa-Sarjangal, i de mellersta högländerna i Afghanistan, är glest befolkat av etniska hazarer som lever på marginella jordar i hårda miljö- och klimatförhållanden. De saknar kunskap och färdigheter som krävs för att förbättra sin livskvalité eftersom de historiskt sett varit utsatta för diskriminering och isolerade från tjänster utifrån. Byutvecklingsprojektet Community Development i Lal fokuserar på utsatta och fattiga samhällen i distriktet med svag utveckling. Verksamheten sker i samarbete med finansministeriet, hälsovårdsministeriet och utbildningsministeriet. Varje delprojekt görs i samarbete med relevant ministerium. I provinserna är också relationen till de lokala myndigheterna god. De flesta utländska medarbetarna talar dari.

Mål
Långtidsmålet är att minska på fattigdomen och utsattheten för befolkningen. Korttidsmålen är att säkra tillgången till kvalitativ och näringsrik mat, minska på dödligheten bland mödrar och spädbarn och öka utvecklingskapaciteten på lokal och distriktsnivå.Följande planeras:
15-20 skyddade brunnar och 10 skyddade källor som ska ge vatten åt minst 500 människor, kurser i hygien, sanitet och vattenanvändning för 1600, barn, män och kvinnor, ordna relevanta toaletter till 160 familjer, praktisk utbildning i trädgårdsodling på 3-4 platser, hjälp till distribution av kvalitets säd för odlingar i Chaprequl området för minst 200 familjer, programmet Birth and Life Saving Skills (BLiSS) för utbildning av 800 män och 1000 kvinnor, undersöka näringsnivån i 80 byar inkluderande utbildning och demonstration i näringslära, ge näringstillskott till 60-100 undernärda barn under 2 år, upprätta byaråd i 20 byar och stöda och utbilda existerande råd, starta 8-10 ”Child- to-child” grupper med minst 100 barn i skolåldern, läskurser i modersmål och annan relevant utbildning för 600 vuxna, inrätta bibliotek i 16 samhällen.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 30.000€
2016: 30.000€
2017: 30.000€
Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Missionskyrkan i Finland
Projektets namn: Community Development Lal, CDP
Projektplats: Lal, Hazarajat, Afghanistan
År projektet initierades: 2010Ett biståndsprojekt administrerat av Missionskyrkan i Finland med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’15’]