Frikyrklig Samverkan – en takorganisation

Frikyrklig Samverkan FS rf. som bildades 1936 (då under namnet Finlands Svenska Frikyrkoråd) är en takorganisation eller ett samarbetsorgan för de finlandssvenska frikyrkorna. Samarbetet inom FS har utvecklats efterhand och i nuläget är dess mest omfattande verksamhet koordinering av medlemsorganisationernas utvecklingsbistånd, ett arbete som numera benämns FS Global. 

FS Global arbetar mest med internationellt hjälparbete på gräsrotsnivå.

Frikyrkorna har bedrivit biståndsarbete på kristen grund ända sedan 1890-talet. Tillsammans har vi nått tusentals människor som levt i hopplöshet och misär. Med medmänsklighet som drivkraft har vi fått sträcka ut hjälpande händer och ge hopp om en ljusare framtid. Vårt kontaktnät har under årens lopp spritt sig över hela världen.

Vår utgångspunkt är att ge alla människor jämlika chanser till ett fullvärdigt liv. Vi vill ta vårt ansvar och hjälpa dem som behöver oss.

Vi bekämpar fattigdom och arbetar för mänskliga rättigheter. Det betyder att vi ställer oss på de svagas och utsattas sida. I många av våra projekt står barnen och deras framtid i centrum. Vi arbetar för ökat välmående på livets alla områden och för alla människor. Vi vill också fostra till demokrati och inspirera till miljöinsikt.

Tillsammans bildar vi ett nätverk av människor från hela Svenskfinland, 5 400 medlemmar fördelade på 75 lokalförsamlingar. Vi har olika bakgrund men drivs av samma längtan att stärka och utrusta våra medmänniskor, en person och en familj åt gången. Från gräsrot till gräsrot.

FS Global och hur vi jobbar

Vi har en lång resa av lärande bakom oss. Den största lärdomen är ödmjukhet. Vi tror på människans egen förmåga att med rätt uppbackning och stöd påverka sitt liv mot det bättre. Först då blir förändringen bestående.

Vi arbetar med lokala organisationer på plats, med personer vi känner och har en relation till. Vi vill ge dem verktyg att själva kunna möta utmaningarna i sin omgivning utan att servera färdiga lösningar.

Vi utgår alltid från de behov som våra partner själva upplever och uttrycker. Vi skapar kontakter med lokala aktörer för att kunna utveckla verksamheten tillsammans med dem. Samarbetet bygger på ömsesidig respekt och förtroende.

För varje projekt förutsätter vi en hållbar och trovärdig planering, målmedvetenhet och handlingskraft av våra partner. Det är viktigt att projekten bär sig också efter att vårt finansiella stöd upphör. Därför behövs det redan från början en medveten ekonomisk strategi för hela projektet.

Vår uppgift är att förse våra samarbetspartner med kunskap så att de själva kan bli redskap för förändringen i sitt land. Merparten av våra projekt drivs på det sättet, men ibland har vi ansett det ändamålsenligt att också erbjuda finländsk experthjälp.

Frikyrklig Samverkan önskar att dess samarbetspartner ska känna ett ägarskap för projekten genom hela projektcykeln, från idé till verklighet, men samtidigt finns vi genom våra medlemsorganisationer alltid till hands för våra partners (FS Dispositionsplan 2015­–2017)

Vision och värdegrund (godkänt av FS:s styrelse 30.8.2016)

Frikyrklig Samverkan FS r.f. är ett samarbetsorgan för de svenskspråkiga frikyrkorna i Finland. FS representerar minst 5 400 medlemmar plus ett stort antal aktiva i olika församlingar och grupper.

Medlemssamfund

FS:s medlemssamfund är Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands svenska pingstmission, Frälsningsarmén i Finland och Missionskyrkan i Finland.

Värdegrund för FS

 • Gud har skapat universum och världen vi lever i och gett den till människan att vårda och förvalta.
 • Varje människa är älskad av Gud, skapad till fred och frihet och till att leva ett människovärdigt liv.
 • Gud förmedlar sin kärlek genom sin kyrka, och varje troende.
 • Guds kärlek genom Jesus Kristus förenar alla kristna och är vägledande för vår självförståelse och vårt arbete.
 • Jesu bön om enhet (Joh.17:21) förpliktar oss till gemensam strävan efter enhet och samverkan.
 • Jesu missionsbefallning (Matt.28:16-20) är vårt gemensamma uppdrag, att med ord och handling vägleda människor till tro på Jesus Kristus.
 • Den gyllene regeln (Matt.7:12) ger vägledning i hur vi ska bemöta varandra och det dubbla kärleksbudet (Luk.10:27) uppmanar oss att älska Gud och älska våra medmänniskor.

FS:s syfte

 • Vara ett forum för gemenskap, samråd och samverkan mellan de finlandssvenska frikyrkorna.
 • Främja de frikyrkligas gemensamma intressen i ekumeniska frågor, lagstiftning och samhällsfrågor.
 • Vara frikyrkornas organ för samarbete och samordning av gemensamma frågor.
 • Koordinera medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete och humanitära arbete.
 • Främja mänskliga rättigheter, jämlikhet, solidaritet och en sund livsstil.

 Verksamhet

FS koordinerar sina medlemmars verksamhet och bevakar deras intressen inom

 • utvecklingssamarbete och katastrofhjälp/humanitärt arbete
 • ekumenik
 • medlemssamfundens inbördes relationer
 • relationerna till övriga kyrkor, kristna samfund och organisationer
 • gemensam verksamhet
 • möte, gemenskap
 • ledarskap, fortbildning
 • organisatoriska och praktiska frågor
 • Samhällsfrågor

Organisation

FS leds av en styrelse med representanter från varje medlemsorganisation. FS har anställd personal för att utföra de lagstadgade uppgifter som verksamheten förutsätter.

FS kan tillsätta utskott och arbetsgrupper för att främja sin verksamhet.

Utskottet för ekumenik och samhällsfrågor bereder ärenden till styrelsen och deltar vid behov i verkställandet av styrelsens beslut. Utskottet arbetar med kärnområdena ekumenik, gemensam verksamhet och samhällsfrågor. Arbetet inom utskottet för utvecklingsbiståndet går under namnet FS Global.

FS Global

Kärnområdet utvecklingssamarbete och katastrofhjälp kallas FS Global. Arbetet utförs i huvudsak av fyra medlemssamfund, nämligen Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands svenska pingstmission, Missionskyrkan i Finland och samarbetsorganisationen Martyrkyrkans vänner. Arbetet finansieras genom medlemssamfundens bidrag och utrikesministeriets statsunderstöd.

FS Globals värdegrund

FS Globals arbete bygger på FS:s grundläggande värderingar som nämns i punkt 2 och på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. FS Global lyfter dessutom fram följande värderingar:

 • Vi tror på alla människors okränkbara värde.
 • Kärleken till nästan är vägledande för vårt arbete.
 • Hoppet om en bättre värld är en drivkraft till att skapa förändring.
 • Vi baserar vårt arbete på kontakter mellan lokala aktörer i respektive länder
 • Vi respekterar alla människor och deras mänskliga och medborgerliga rättigheter, också när deras värderingar och livsstil inte är vår egen.
 • Vi ser ärlighet som en utgångspunkt i mötet med andra
 • Vi strävar efter transparens och god kommunikation i vår verksamhet.

Slogan

Alla har rätt till ett värdigt liv!

FS Globals vision

FS vill arbeta för hälsa och utbildning åt alla. FS Globals vision är en värld där alla människor har förutsättningar för att skapa sig ett värdigt liv, där alla är jämlika och där mänskliga rättigheter respekteras. En värld som präglas av demokratiska värderingar och hållbar livsstil.

FS Globals uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa fattiga och marginaliserade människor att uppnå bättre levnadsförhållanden. Vi gör det genom att stärka lokala organisationer och deras kompetens, och genom att hjälpa dessa organisationer att stöda grupper och enskilda individer. Genom samverkan med både enskilda människor och lokala aktörer vill vi bidra med goda värderingar som stärker civilsamhället.

FS Globals riktlinjer

 • Vi stöder en hållbar utveckling
 • Vi har en helhetssyn på välfärden
 • Vi vill minska den absoluta fattigdomen
 • Vi verkar för mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • Vi främjar god förvaltning och demokratisk utveckling

Vi samarbetar med partnerorganisationer och främjar lokal delaktighet och ägarskapsansvar.

Genomgående teman i utvecklingssamarbetet

Marginaliserade grupper

Vi vill stöda funktionsnedsatta och andra marginaliserade grupper så att de får större möjligheter att delta i samhället som likvärdiga medborgare. Stödet ska beaktas i projektplanering och budgetering.

Hiv-Aids

Projekten ska beakta hiv-aids som ett hälsoproblem och ett särskilt socialt problem. Fokusering på ett människovärdigt liv för hiv-aids drabbade personer och deras anhöriga är av yttersta vikt eftersom dessa grupper ofta riskerar diskriminering och stigmatisering.

Jämställdhet mellan könen

För att projekten ska bli framgångsrika måste könsperspektivet finnas med redan i projektplaneringen. I arbetet för jämställdhet mellan könen arbetar vi särskilt för stärkta positioner och rättigheter för kvinnor och flickor.

Hållbar miljöutveckling 

Projektens positiva och eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa bör tas med redan i början av projektplaneringen. Projekten ska aktivt verka för ett hållbart miljövänligt arbetssätt så långt det är möjligt samt klimatförändringen ska också beaktas i utvecklingssamarbetet. Minimikrav är att inget projekt får ha en skadlig påverkan på miljön genom dess aktiviteter.

FS:s partnerskapsavtal med UM

Frikyrklig Samverkan har sedan 1995 för sitt utvecklingsbistånd haft ett gemensamt ramavtal med Utrikesministeriet. I slutet av år 2003 omförhandlades detta till att vara ett partnerskapsavtal gällande utvecklingssamarbete med större flexibilitet och mera möjligheter.

Inom partnerskapsavtalet koordinerar FS biståndsarbetet för Finlands svenska baptistmission rf, Finlands svenska pingstmission rf, Missionskyrkan i Finland (fd. Fria Missionsförbundet rf), Finlands svenska metodistkyrka. Även Frälsningsarmén i Finland och Finlands Svenska Adventkyrka tillhör FS, men deras biståndsarbete koordineras inte genom FS. FS koordinerar sedan 2007 också ett projekt för organisationen Martyrkyrkans Vänner MKV.