“Stor erfarenhet och personliga kontakter till fältet”

FS Globals utvecklingssamarbete har riktat sig till länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Arbetets utgångspunkt har varit ett brett missionsarbete med gamla anor och grunden har varit en stor erfarenhet och personliga kontakter till fältet. Utvecklingssamarbetet har varit väl förankrat i medborgarsamhället sedan långt tillbaka eftersom de flesta av medlemsorganisationerna är över 100 år gamla i Finland. Detta har gett ett brett och starkt stöd i medborgarsamhället genom medlemsorganisationernas lokala kyrkor och deras breda nätverk.

FS Global finns till för att hjälpa de fattigaste och mest sårbara människorna i världen. Alla har rätt till ett värdigt liv! I utvecklingssamarbetet vill vi även speciellt betona vikten av att möjliggöra för partners att själva implementera och ta ansvar för projekten. FS Global önskar att dess samarbetspartner ska känna ett ägarskap för projekten genom hela projektcykeln, från idé till verklighet, men samtidigt finns vi genom våra medlemsorganisationer alltid till hands för våra samarbetspartner.

De samarbetspartner vi arbetar tillsammans med i mottagarländerna har generellt sett en mycket bred kontaktyta och stor vetskap om de fattigas behov. Antalet avlönade medarbetare från Finland har minskat under de senaste tio åren. Idag sker samarbetet med mottagarorganisationen och dess lokala ledare direkt och finländska medarbetarna har närmast en rådgivande funktion. FS Globals breda kontaktnät världen över gör att organisationen också har projekt i politiskt svåråtkomliga regioner.

Under alla de år som de finlandssvenska frikyrkorna arbetat utomlands har utvecklingssamarbetet varit en lång resa av lärande. Genom försök och misstag har en fokusering på utbildning och hälsa småningom vuxit fram.

Under perioden 2019-2020 har FS Global ett projekt i Burundi tillsammans med FSPM. Du hittar mer information om det här.