Frikyrklig Samverkans årsmöte hålls torsdagen den 27 maj 2021 kl.14. Mötet hålls digitalt via Zoom.
Styrelsen ber att samfunden utse delegater till mötet. 

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
– val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare
– mötets laglighet och beslutförhet konstateras
– föredragningslistan för mötet godkänns
– styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisorernas/ verksamhetsgranskarnas skriftliga utlåtande presenteras
– beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga

– beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och lika antal ersättare för följande år
– val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen och lika antal ersättare.
– val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant eller två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för verksamhetsgranskarna
– val av övriga funktionärer och arbetsgrupper
– beslut om medlemsavgiftens storlek
– styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år fastställs
– styrelsens förslag till budget för det följande år fastställs
– val av övriga arbetsgrupper och funktionärer
– styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år fastställs
– styrelsens förslag till budget för det följande år fastställs

– övriga ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem som minst trettio (30) dagar före årsmötet skriftligen inlämnats till styrelsen och som ingått i möteskallelsen
– övriga ärenden som väcks i mötet och om de är av sådan art att beslut inte kan göras i mötet kan mötet besluta att de hänskjuts till styrelsen för beslut eller för beredning inför kommande föreningsmöte.

Dessutom informerar vi om personalvårdsrapporten.
Välkomna!

Styrelsen